[Stosowanie przepisów k.p.c.; wysłuchanie stanowisk stron przed wydaniem wyroku; związanie zgodnym wnioskiem stron] - Art. 20a.... - Dz.U.2020.446 t.j. - OpenLEX

Art. 20a. - [Stosowanie przepisów k.p.c.; wysłuchanie stanowisk stron przed wydaniem wyroku; związanie zgodnym wnioskiem stron] - Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.446 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2020 r.
Art.  20a.  [Stosowanie przepisów k.p.c.; wysłuchanie stanowisk stron przed wydaniem wyroku; związanie zgodnym wnioskiem stron]
1. 
W sprawach, o których mowa w art. 1 ust. 2, w przypadku dochodzenia roszczeń pieniężnych, przepis art. 322 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego stosuje się.
2. 
W przypadku gdy sąd stosuje przepis ust. 1, przed wydaniem wyroku wysłuchuje stanowisk stron co do wysokości kwot zasądzanych na rzecz członków grupy lub podgrupy. Sąd może wysłuchać stanowisk stron na posiedzeniu niejawnym.
3. 
Sąd, uwzględniając powództwo, jest związany zgodnym wnioskiem stron w zakresie wysokości kwoty przypadającej członkom grupy lub podgrupy.