[Zmiana reprezentanta grupy] - Art. 18. - Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. - Dz.U.2020.446 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - [Zmiana reprezentanta grupy] - Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.446 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2020 r.
Art.  18.  [Zmiana reprezentanta grupy]
1. 
Na wniosek więcej niż połowy członków grupy sąd może dokonać zmiany reprezentanta grupy. Wniosek powinien wskazywać proponowanego reprezentanta grupy oraz zawierać jego oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie reprezentantem.
2. 
Zmiana reprezentanta grupy nie powoduje wygaśnięcia udzielonego w postępowaniu pełnomocnictwa.
3. 
W przypadku złożenia wniosku o zmianę reprezentanta grupy po wydaniu wyroku, bieg terminu do zaskarżenia wyroku nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch tygodni od uprawomocnienia się postanowienia, o którym mowa w ust. 1.