[Wykaz postępowań grupowych] - Art. 11a. - Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. - Dz.U.2020.446 t.j. - OpenLEX

Art. 11a. - [Wykaz postępowań grupowych] - Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.446 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2020 r.
Art.  11a.  [Wykaz postępowań grupowych]
1. 
Minister Sprawiedliwości prowadzi wykaz postępowań grupowych będących w toku oraz prawomocnie zakończonych, w toku których zarządzono ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego, zwany dalej "wykazem". Wykaz udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Sprawiedliwości.
2. 
Wykaz zawiera:
a)
informacje, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1-4,
b)
informacje o dacie i sposobie publikacji ogłoszenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1,
c)
informacje o sposobie prawomocnego zakończenia postępowania grupowego albo wzmiankę o tym, że postępowanie grupowe jest w toku.
3. 
Niezwłocznie po zarządzeniu ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego sąd przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości informacje, o których mowa w ust. 2. Minister Sprawiedliwości aktualizuje wykaz o te informacje niezwłocznie po ich otrzymaniu.
4. 
Przepis ust. 3 stosuje się także do orzeczeń prawomocnie kończących postępowanie w sprawie, wydanych po zarządzeniu ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego.