[Badanie dopuszczalności postępowania grupowego] - Art. 10. - Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. - Dz.U.2020.446 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - [Badanie dopuszczalności postępowania grupowego] - Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.446 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2020 r.
Art.  10.  [Badanie dopuszczalności postępowania grupowego]
1. 
Po wysłuchaniu stron sąd rozstrzyga o dopuszczalności postępowania grupowego. Sąd odrzuca pozew, jeżeli sprawa nie podlega rozpoznaniu w postępowaniu grupowym. W przeciwnym przypadku sąd wydaje postanowienie o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym.
1a. 
(uchylony).
2. 
Na postanowienie sądu w przedmiocie rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym przysługuje zażalenie.
2a. 
Rozpoznając zażalenie, o którym mowa w ust. 2, sąd nie stosuje przepisów art. 381 i art. 386 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
3. 
W przypadku wytoczenia przez członka grupy, w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o odrzuceniu pozwu, powództwa o roszczenie, które było objęte powództwem w postępowaniu grupowym, w odniesieniu do tego roszczenia zostają zachowane skutki wytoczenia powództwa w postępowaniu grupowym.