Art. 94. - [Dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych za rok 2003] - Dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2267 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  94.  [Dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych za rok 2003]
1. 
Przepisy art. 10 ust. 6 i 8-10 oraz art. 11, 12 i 18 ustawy wymienionej w art. 69, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się odpowiednio do rozliczenia w 2004 r. dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych za rok 2003.
2. 
Przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 13 ustawy wymienionej w art. 69, zachowują moc do dnia 1 lutego 2004 r.