Art. 88. - [Przyznawanie i wypłata świadczeń pomocy społecznej] - Dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2267 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2023 r.
Art.  88.  [Przyznawanie i wypłata świadczeń pomocy społecznej]
1. 
Do przyznawania i wypłaty świadczeń określonych w ustawie wymienionej w art. 54, dla osób skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się dotychczasowe przepisy o właściwości miejscowej.
2. 
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy jednostki organizacyjne pomocy społecznej o zasięgu ponadpowiatowym stają się jednostkami regionalnymi.
3. 
Do czasu wydania rozporządzeń na podstawie przepisów ustawy wymienionej w art. 54 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się przepisy dotychczasowe.