Art. 70a. - [Wpłaty wyrównawcze województw w latach 2015-2021] - Dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2267 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  70a.  [Wpłaty wyrównawcze województw w latach 2015-2021]
1. 
W latach 2015-2024 wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw, dokonują województwa, w których wskaźnik W jest większy niż 125% wskaźnika Ww.
2. 
Kwotę rocznej wpłaty oblicza się mnożąc liczbę mieszkańców województwa przez kwotę wynoszącą:
1)
49% nadwyżki wskaźnika W ponad 125% wskaźnika Ww - dla województw, w których wskaźnik W jest nie większy niż 150% wskaźnika Ww;
2)
12,25% wskaźnika Ww, powiększoną o 59% nadwyżki wskaźnika W ponad 150% wskaźnika Ww - dla województw, w których wskaźnik W jest większy niż 150% wskaźnika Ww.
3. 
Kwota rocznej wpłaty, obliczona w sposób określony w ust. 2, nie może przekroczyć 35% dochodów podatkowych województwa planowanych na rok budżetowy.
4. 
(uchylony).
5. 
(uchylony).