Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.23 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2020 r.
Art.  70a.  [Wpłaty wyrównawcze województw w latach 2015-2021]
1.  W latach 2015-2021 wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw, dokonują województwa, w których wskaźnik W jest większy niż 125% wskaźnika Ww.
2.  Kwotę rocznej wpłaty oblicza się mnożąc liczbę mieszkańców województwa przez kwotę wynoszącą:
1) 49% nadwyżki wskaźnika W ponad 125% wskaźnika Ww - dla województw, w których wskaźnik W jest nie większy niż 150% wskaźnika Ww;
2) 12,25% wskaźnika Ww, powiększoną o 59% nadwyżki wskaźnika W ponad 150% wskaźnika Ww - dla województw, w których wskaźnik W jest większy niż 150% wskaźnika Ww.
3.  Kwota rocznej wpłaty, obliczona w sposób określony w ust. 2, nie może przekroczyć 35% dochodów podatkowych województwa z roku poprzedzającego rok bazowy.
4.  Jeżeli dochody województwa dokonującego wpłat, o których mowa w ust. 1, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ustalone jako suma tych dochodów uzyskanych w drugim półroczu roku bazowego i w pierwszym półroczu roku budżetowego będą niższe o więcej niż 10% w porównaniu do tych dochodów uzyskanych łącznie w drugim półroczu roku poprzedzającego rok bazowy i w pierwszym półroczu roku bazowego, województwo dokonuje wpłat niższych o 10%.
5.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 30 września roku budżetowego:
1) dokonuje porównania dochodów, o których mowa w ust. 4, wykazanych w sprawozdaniach, których obowiązek sporządzenia wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, oraz w informacjach posiadanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
2) informuje województwa spełniające warunek, o którym mowa w ust. 4, o obniżonej kwocie wpłat.