Art. 7. - [Podział subwencji ogólnej na części oraz jej przeznaczenie] - Dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.356 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 marca 2024 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  7.  [Podział subwencji ogólnej na części oraz jej przeznaczenie]
1. 
Subwencja ogólna składa się z części:
1)
dla gmin:
a)
wyrównawczej,
b)
równoważącej;
2)
dla powiatów:
a)
wyrównawczej,
b)
równoważącej;
3)
dla województw:
a)
wyrównawczej,
b)
regionalnej;
4)
oświatowej - dla gmin, powiatów i województw;
5)
rozwojowej - dla gmin, powiatów i województw.
2. 
Jednostki samorządu terytorialnego dokonują, na zasadach określonych w ustawie, wpłat do budżetu państwa.
3. 
O przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.