Art. 36b. - [Zwiększenie rezerwy budżetu państwa przeznaczonej dla j.s.t. środkami z rezerwy celowej budżetu państwa] - Dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2267 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2023 r.
Art.  36b.  [Zwiększenie rezerwy budżetu państwa przeznaczonej dla j.s.t. środkami z rezerwy celowej budżetu państwa]

Rezerwa, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1, może być zwiększona środkami z rezerwy celowej budżetu państwa w przypadku wystąpienia zdarzeń wpływających na poziom dochodów lub wydatków jednostek samorządu terytorialnego. Podziału tych środków między jednostki samorządu terytorialnego dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. Przepisów art. 36a nie stosuje się.