Art. 3. - [Źródła dochodów] - Dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2267 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  3.  [Źródła dochodów]
1. 
Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:
1)
dochody własne;
2)
subwencja ogólna;
3)
dotacje celowe z budżetu państwa.
2. 
W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.
3. 
Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:
1)
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
2)
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
3)
inne środki określone w odrębnych przepisach.