Art. 14. - [Właściwość gminy do pobierania dochodów z opłaty skarbowej] - Dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2267 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  14.  [Właściwość gminy do pobierania dochodów z opłaty skarbowej]
1. 
Wpływy z opłaty skarbowej:
1)
(uchylony);
2)
uiszczanej gotówką, są wpłacane na rachunek budżetu gminy, na obszarze której ma siedzibę podmiot, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie, z zastrzeżeniem ust. 2;
3)
(uchylony);
4)
w pozostałych przypadkach są wpłacane na rachunek budżetu gminy, na obszarze której jest położony właściwy miejscowo organ podatkowy.
2. 
Jeżeli podmiotem, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie, jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub upoważniony przez niego podmiot, wpływy z opłaty skarbowej uiszczanej gotówką są wpłacane na rachunek budżetu tej gminy.