Art. 1. - [Zakres przedmiotowy ustawy] - Dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2267 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  1.  [Zakres przedmiotowy ustawy]
1. 
Ustawa określa:
1)
źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów;
2)
zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.
2. 
(uchylony).