Rozdział 6 - Umowy dotyczące prowadzenia badań klinicznych - Dobra Praktyka Kliniczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.489

Akt utracił moc
Wersja od: 9 maja 2012 r.

Rozdział  6

Umowy dotyczące prowadzenia badań klinicznych

§  19.
1.
Sponsor zawiera z badaczem i z ośrodkiem badawczym, w formie pisemnej, umowy dotyczące prowadzenia badania klinicznego.
2.
Umowa dotycząca prowadzenia badania klinicznego, zawarta między sponsorem a badaczem, zobowiązuje strony w szczególności do:
1)
przestrzegania protokołu badania klinicznego;
2)
przestrzegania zasad zbierania i raportowania danych;
3)
umożliwienia dostępu do dokumentów źródłowych przedstawicielom sponsora oraz osobom prowadzącym audyt;
4)
ochrony danych osobowych uczestników badania klinicznego uzyskanych w związku z prowadzeniem tego badania.
3.
Umowy, o których mowa w ust. 1, określają także zobowiązania finansowe dotyczące badania klinicznego.
§  20.
Sponsor, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, może przekazać niektóre lub wszystkie swoje obowiązki lub czynności określone w wymaganiach niniejszego rozporządzenia osobie lub jednostce organizacyjnej prowadzącej badania kliniczne na zlecenie. Zawarcie takiej umowy nie zwalnia sponsora z odpowiedzialności związanej z prowadzeniem badania klinicznego.
§  21.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.4)