Djety sędziów przysięgłych i mężów zaufania w b. zaborze austrjackim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.11.99

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 stycznia 1924 r.
o djetach sędziów przysięgłych i mężów zaufania w b. zaborze austrjackim.

Na podstawie § 25 ustawy o układaniu list przysięgłych z dnia 23 maja 1873 r. (Dz. U. P. № 121) w brzmieniu według art. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1920 r. (Dz. U. R P. № 112, poz. 735) zarządza się co następuje:
Djety sędziów przysięgłych i mężów zaufania za każdy dzień posiedzenia ustala się w następujący sposób: dla otrzymania kwoty djety dziennej mnoży się mnożną ustaloną na dany miesiąc na mocy art. 5 ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska (Dz. U. R. P. № 116, poz. 924) przez 10 punktów.
Rozporządzenie niniejsze obowiązuje w okręgach Sądów Apelacyjnych we Lwowie, Krakowie, oraz w okręgu Sądu Okręgowego w Cieszynie i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 1923 r. o djetach sędziów przysięgłych i mężów zaufania w b. zaborze austrjackim (Dz. U. R. P. № 31, poz. 198).