Djety przy podróżach służbowych na obszar W.M. Gdańska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.129.1056

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 grudnia 1923 r.
w sprawie djet przy podróżach służbowych na obszar w. m. Gdańska.

Na podstawie art. 10 punkt a) ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska (Dz. U. R. P. № 116, poz. 924) zarządza się co następuje:
Wysokość djet przy podróżach służbowych z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej na obszar W. M. Gdańska ustala się jak następuje:
Grupa uposażenia:Guldenów gdańskich:
I i II18
III i IV16
V14
VI12
VII10
VIII3
IX i X6
XI, XII,XIII, XIV, XV i XVI5
Przy podróżach służbowych odbywanych na obszarze W. M. Gdańska przysługuje odnośnemu funkcjonarjuszowi połowa powyższych djet.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 15 października 1923 roku.