Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.30.241

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 kwietnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 marca 1922 r.
w przedmiocie djet i kosztów podróży funkcjonarjuszów policji państwowej.

Na mocy art. 12 ustawy z dn. 13 lipca 1920 r. o uposażeniu wyższych i niższych funkcjonarjuszów policji państwowej (Dz. U. R. P. № 65, poz. 431) zarządza się co następuje:
§  1. Punkt 2) ustępu pierwszego art. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1920 r. w sprawie djet i kosztów podróży funkcjonarjuszów państwowych (Dz. U. R. P. № 74, poz. 507) otrzymuje następujące brzmienie:

"2) dla wyższych funkcjonarjuszów policji państwowej:

Istopniasłużbowego70mk.polsk.
II""70""
III""70""
IV""60""
V""60""
VI""50""
VII""40""
VIII""40""
§  2. Punkt a) art. 10 wymienionego w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów otrzymuje następujące brzmienie:

"a) w razie podróży służbowych należą się funkcjonarjuszom niższym od 1 do 4 stopnia p) ac włącznie djety dzienne w kwocie 20 marek polskich, funkcjonariuszom niższym od 5 do 9 stopnia płacy tudzież pomocnikom kancelaryjnym, w b. zaborze austrjackim w kwocie 24 marek polskich; posterunkowym, st. posterunkowym policji państwowej - 30 marek polskich, przodownikom i st. przodownikom policji państwowej-35 marek polskich".

§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.