Diety, zwrot kosztów podróży i noclegów dla radnych i członków komisji rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.13.52

Akt utracił moc
Wersja od: 18 marca 1958 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 marca 1958 r.
w sprawie diet, zwrotu kosztów podróży i noclegów dla radnych i członków komisji rad narodowych.

Na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 5, poz. 16) zarządza się, co następuje:
1.
Radnym i członkom komisji rad narodowych biorącym udział w sesjach rad narodowych, posiedzeniach komisji i w innych pracach związanych z działalnością rady narodowej na zlecenie rady, komisji lub prezydium przysługują diety.
2.
Jeżeli czas trwania sesji rady, posiedzenia komisji i innych prac wynosi na dobę:
1)
mniej niż 8 godzin - wymienieni w ust. 1 nie otrzymują diety;
2)
od 8 do 12 godzin - wymienieni w ust. 1 otrzymują połowę diety;
3)
ponad 12 godzin - wymienieni w ust. 1 otrzymują całą dietę.
3.
Jeżeli czas trwania sesji rady, posiedzenia komisji i innych prac trwa dłużej niż jedną dobę, wymienieni w ust. 1 otrzymują za każdą następną rozpoczętą dobę:
1)
do 8 godzin trwania sesji rady, posiedzenia komisji i innych prac wykonywanych na zlecenie rady, komisji lub prezydium - połowę diety;
2)
ponad 8 godzin trwania sesji rady, posiedzenia komisji i innych prac wykonywanych na zlecenie rady, komisji lub prezydium - całą dietę.
4.
Dla osób wymienionych w ust. 1 wykonujących funkcje poza miejscem stałego zamieszkania diety liczy się za okres od chwili wyjazdu ze zwykłego miejsca zamieszkania do chwili powrotu do tego miejsca, a dla osób wykonujących funkcje w miejscu zamieszkania od chwili rozpoczęcia czynności do chwili ich zakończenia.
5.
Dzienną dietę (24-godzinny okres czasu) dla osób wymienionych w ust. 1 ustala się w wysokości przewidzianej dla pracowników państwowych.
1.
Osobom wymienionym w § 1 ust. 1 wykonującym funkcje poza miejscem stałego zamieszkania przysługuje zwrot rzeczywiście poniesionych kosztów podróży i noclegów według zasad obowiązujących w odniesieniu do pracowników państwowych.
2.
Przepisy ust. 1 odnoszą się do radnych wojewódzkich rad narodowych i powiatowych rad narodowych wyjeżdżających na spotkanie z wyborcami na zlecenie rady narodowej.
Rada narodowa może obniżyć wysokość diety ustalonej w § 1 ust. 5 lub postanowić o zaniechaniu wypłaty diet.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Finansów i prezydiom rad narodowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.