Diety i koszty przejazdu ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.98.869

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI ORAZ MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ W POROZUMIENIU Z MINISTREM SKARBU
z dnia 30 listopada 1928 r.
o dietach i kosztach przejazdu ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych.

Na podstawią art. 16, ust. 4 art. 31 i art. 38 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o sądach pracy (Dz. U. R. P. Nr. 37, poz. 350) zarządza się co następuje:
Diety ławników sądów pracy i sądów okręgowych oraz ich zastępców, wynoszą w razie udowodnionej utraty zarobku 8 złotych za każde posiedzenie, na które ławnik lub jego zastępca przybył do sądu na podstawie wezwania przewodniczącego (prezesa) sądu.
Zamiejscowi ławnicy i ich zastępcy otrzymują oprócz diet zwrot kosztów przejazdu do sądu i zpowrotem najtańszym środkiem przewozowym. Przy przejazdach kolejowych zwrot tychże kasztów nie może przekraczać przejazdu drugą klasą.

O przyznaniu diet i kosztów przejazdu rozstrzyga przewodniczący (prezes) tego sądu, przy którym ławnik względnie jego zastępca są ustanowieni.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 1932 r. (Dz.U.32.61.578) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lipca 1932 r.