Diety i inne należności za czas podróży służbowych na terenie kraju pracowników państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.20.114

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1973 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 kwietnia 1973 r.
w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na terenie kraju pracowników państwowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co następuje:
Pracownikom państwowym za czas podróży służbowych na terenie kraju przysługują diety oraz inne należności według zasad określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na terenie kraju.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe (Dz. U. z 1948 r. Nr 38, poz. 279, z 1953 r. Nr 41, poz. 196), z wyjątkiem § 37-40,
2)
§ 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1956 r. w sprawie uposażenia sędziów, członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz asesorów i aplikantów sądowych (Dz. U. z 1956 r. Nr 24, poz. 111, z 1959 r. Nr 31, poz. 184 oraz z 1966 r. Nr 35, poz. 213),
3)
§ 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1956 r. w sprawie uposażenia notariuszów i aplikantów notarialnych (Dz. U. z 1956 r. Nr 24, poz. 113 oraz z 1967 r. Nr 25, poz. 112).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1973 r.