Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.34.214

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 sierpnia 1946 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 2 lipca 1946 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Skarbu o dietach dziennych dla członków Komisyj Rozjemczych, powołanych w myśl ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi (Dz. U. R. P. z 1931 r. Nr 90, poz. 706) oraz § 29 rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej wydanego w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1920 r. w przedmiocie załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi (Dz. U. R. P. Nr 118, poz. 782) - zarządza się, co następuje:
§  1. Wysokość diet dziennych, przysługujących członkom Komisyj Rozjemczych na podstawie § 29 rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 grudnia 1920 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w przedmiocie załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi (Dz. U. R. P. Nr 118, poz. 782), określa się, jak następuje:
1) członkowie Komisji Rozjemczej otrzymują za każdą dobę, w której odbywa się posiedzenie Komisji Rozjemczej, diety w wysokości 200 zł;
2) członkom Komisji Rozjemczej zwraca się koszty przejazdu koleją według ceny biletu III klasy pociągu osobowego, a w braku kolei za przejazd innym środkiem lokomocji - według poniesionych kosztów nie więcej jednak niż po 5 zł za kilometr, a za podróż pieszą - po 5 zł za kilometr, o ile przebyta odległość wynosi więcej niż cztery kilometry; kosztów podróży poza obrębem powiatu, w którym odbywa się posiedzenie Komisji Rozjemczej, nie uwzględnia się,
3) członkowie Komisji Rozjemczej, o ile są urzędnikami państwowymi, a udział ich w Komisji pozostaje w związku z ich urzędowaniem, otrzymują diety i zwrot kosztów podróży jedynie w przypadkach i na zasadach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 1945 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe (Dz. U. R. P. Nr 41, poz. 228); z urzędnikami państwowymi zrównane są osoby, do których na mocy przepisów szczególnych stosuje się powołane rozporządzenie;
4) przez członka Komisji Rozjemczej rozumie się także jej przewodniczącego;
5) należności wymienione w pkt 1 i 2 wypłaca Inspektor Pracy, który zwołał Komisję Rozjemczą, wymienione zaś w pkt 3 - wypłaca ten urząd, w którym urzędnik jest zatrudniony.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia; jednocześnie traci moc rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 listopada 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Skarbu o dietach dziennych dla członków Komisyj Rozjemczych, powołanych w myśl ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi (Dz. U. R. P. Nr 106, poz. 946).