Dieta dla członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.978

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 1 lipca 2016 r.
w sprawie diety dla członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Na podstawie art. 15 ust. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 152, 178, 677 i 749) zarządza się, co następuje:
Za wykonywanie zadań członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu otrzymuje miesięczną dietę w wysokości 3500 zł.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.