[Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego] - Art. 9. - Diagnostyka laboratoryjna. - Dz.U.2022.134 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.134 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  9.  [Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego]
1. 
Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego stwierdza Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, która złożyła:
1)
wniosek o wydanie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;
2)
dokument stwierdzający spełnienie jednego z wymagań, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-5;
3)
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
4)
zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego.
1a. 
Osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza dokument "Prawo wykonywania zawodu lekarza", poświadczający spełnienie przez lekarza warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 2, w odniesieniu do osoby niebędącej obywatelem polskim oraz w art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz ust. 2.
2. 
Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego stwierdza Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych w odniesieniu do osoby niebędącej obywatelem polskim, która:
1)
złożyła dokumenty, o których mowa w ust. 1;
2)
włada językiem polskim w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego w mowie i w piśmie, potwierdzonym urzędowym dokumentem wydanym na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. 
W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wystarczającym dokumentem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.