[Wpis na listę diagnostów laboratoryjnych] - Art. 8. - Diagnostyka laboratoryjna. - Dz.U.2022.134 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Wpis na listę diagnostów laboratoryjnych] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.134 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  8.  [Wpis na listę diagnostów laboratoryjnych]
1. 
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych prowadzi listę diagnostów laboratoryjnych oraz na wniosek zainteresowanego podejmuje w drodze uchwały decyzję o wpisie.
2. 
Wpis na listę diagnostów laboratoryjnych obejmuje:
1)
numer i datę wpisu;
2)
nazwisko, imię lub imiona, datę urodzenia, numer PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3)
adres zamieszkania;
4)
numer prawa wykonywania zawodu;
5)
datę zgonu.
3. 
Diagnosta laboratoryjny jest obowiązany zawiadomić Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
4. 
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych udostępnia systemowi informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, listę, o której mowa w ust. 1.