[Warunki konieczne do spełnienia w dniu wejścia w życie ustawy do uznania za diagnostę laboratoryjnego] - Art. 73. -... - Dz.U.2022.2162 t.j. - OpenLEX

Art. 73. - [Warunki konieczne do spełnienia w dniu wejścia w życie ustawy do uznania za diagnostę laboratoryjnego] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r.
Art.  73.  [Warunki konieczne do spełnienia w dniu wejścia w życie ustawy do uznania za diagnostę laboratoryjnego]
1. 
Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy spełniają łącznie następujące warunki:
1)
ukończyły studia wyższe,
2)
spełniają wymogi, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2-6,
3)
udzielają lub udzielały świadczeń zdrowotnych związanych z badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną, w rozumieniu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,
4)
wykonują lub wykonywały świadczenia zdrowotne, o których mowa w pkt 3, w wyodrębnionych organizacyjnie jednostkach utworzonych i utrzymywanych w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia

- stają się diagnostami laboratoryjnymi w rozumieniu tej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. 
Jeżeli osoba ubiegająca się o wpis na listę diagnostów laboratoryjnych w trybie, o którym mowa w ust. 1, w dniu wejścia w życie ustawy, nie wykonywała świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, od ponad 2 lat, licząc od dnia wejścia w życie ustawy, osoba ta musi udokumentować, że wykonywała te świadczenia nieprzerwanie przez okres 5 lat i nie nabyła uprawnień emerytalnych.