[Posiłkowe stosowanie przepisów k.p.k. i k.k.] - Art. 70a. - Diagnostyka laboratoryjna. - Dz.U.2022.2162 t.j. - OpenLEX

Art. 70a. - [Posiłkowe stosowanie przepisów k.p.k. i k.k.] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r.
Art.  70a.  [Posiłkowe stosowanie przepisów k.p.k. i k.k.]

W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej stosuje się odpowiednio przepisy:

1)
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego; nie stosuje się przepisów o oskarżycielu prywatnym, powodzie cywilnym, przedstawicielu społecznym, o postępowaniu przygotowawczym oraz środkach przymusu, z wyjątkiem przepisów o karze pieniężnej;
2)
rozdziałów I-III i art. 53 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726 i 1855).