[Wymagania na stanowisku diagnosty laboratoryjnego] - Art. 7. - Diagnostyka laboratoryjna. - Dz.U.2022.134 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Wymagania na stanowisku diagnosty laboratoryjnego] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.134 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  7.  [Wymagania na stanowisku diagnosty laboratoryjnego]
1. 
Diagnostą laboratoryjnym jest osoba, która:
1)
ukończyła studia wyższe na kierunku analityka medyczna i uzyskała tytuł zawodowy magistra lub
2)
ukończyła studia wyższe na kierunkach:
a)
biologia lub farmacja i uzyskała tytuł zawodowy magistra,
b)
chemia lub biotechnologia i uzyskała tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera,
c)
weterynaria i uzyskała tytuł zawodowy lekarza weterynarii

- oraz odbyła kształcenie podyplomowe, o którym mowa w art. 7a, potwierdzone egzaminem, albo uzyskała specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie analityki klinicznej, diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii lub toksykologii, lub

3)
ukończyła studia wyższe na kierunku lekarskim i uzyskała tytuł zawodowy lekarza oraz odbyła kształcenie podyplomowe, o którym mowa w art. 7a, lub
4)
posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacja Szwajcarska uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy magistra na kierunku analityka medyczna, lub
5)
posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646);
6)
posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
7)
posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego;
8)
została wpisana na listę diagnostów laboratoryjnych.
2. 
Diagnostą laboratoryjnym może być również osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza i specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie analityka kliniczna, analityka lekarska, diagnostyka laboratoryjna lub mikrobiologia, mikrobiologia i serologia, mikrobiologia lekarska, jeżeli została wpisana na listę diagnostów laboratoryjnych.