[Roszczenie o odszkodowanie w razie uniewinnienia lub umorzenia postępowania] - Art. 65. - Diagnostyka laboratoryjna. - Dz.U.2022.2162 t.j. - OpenLEX

Art. 65. - [Roszczenie o odszkodowanie w razie uniewinnienia lub umorzenia postępowania] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r.
Art.  65.  [Roszczenie o odszkodowanie w razie uniewinnienia lub umorzenia postępowania]
1. 
W przypadku uniewinnienia lub umorzenia postępowania w wyniku kasacji lub wznowienia postępowania, diagnoście laboratoryjnemu przysługuje roszczenie w stosunku do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych za szkodę pozostającą w związku przyczynowym z prowadzonym postępowaniem lub wydanym orzeczeniem.
2. 
Roszczenie o odszkodowanie wygasa w razie niezgłoszenia wniosku w terminie 12 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia, o którym mowa w ust. 1.
3. 
W sprawach roszczeń o odszkodowanie orzeka sąd powszechny.