[Pobieranie od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych - osoby uprawnione do wykonywania zabiegów] - Art. 6b. - Diagnostyka... - Dz.U.2022.2162 t.j. - OpenLEX

Art. 6b. - [Pobieranie od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych - osoby uprawnione do wykonywania zabiegów] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r.
Art.  6b.  [Pobieranie od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych - osoby uprawnione do wykonywania zabiegów]
1. 
Osoby uprawnione, o których mowa w art. 6 i 6a, w zależności od posiadanych kwalifikacji zawodowych, mogą wykonywać zabiegi i czynności polegające na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych.
2. 
Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz zabiegów i czynności, o których mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności bezpieczeństwo pacjenta oraz kwalifikacje zawodowe osób uprawnionych do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej.