[Osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium] - Art. 6a. - Diagnostyka laboratoryjna. - Dz.U.2022.134 t.j. - OpenLEX

Art. 6a. - [Osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.134 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  6a.  [Osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium]
1. 
Osobą uprawnioną do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium jest również osoba, która posiada:
1)
tytuł zawodowy technika analityki medycznej;
2)
tytuł zawodowy licencjata uzyskany na kierunku analityka medyczna;
3)
tytuł zawodowy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2.
2. 
Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wykonują samodzielnie czynności diagnostyki laboratoryjnej, o których mowa w art. 2 pkt 1-3, a czynności, o których mowa w art. 2 pkt 4, pod nadzorem diagnosty laboratoryjnego.
3. 
Osoby, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, wykonują wszystkie czynności diagnostyki laboratoryjnej pod nadzorem diagnosty laboratoryjnego.
4. 
Osoba posiadająca tytuł zawodowy lekarza i prawo wykonywania zawodu lekarza, w czasie realizacji programu specjalizacji i innych form kształcenia podyplomowego, odbywanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wykonuje czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium pod nadzorem osób, o których mowa w art. 6.