[Prawomocność i doręczanie orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego] - Art. 58a. - Diagnostyka laboratoryjna. - Dz.U.2022.2162 t.j. - OpenLEX

Art. 58a. - [Prawomocność i doręczanie orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r.
Art.  58a.  [Prawomocność i doręczanie orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego]
1. 
Orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego kończące postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej, są prawomocne z chwilą ogłoszenia.
2. 
Orzeczenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego doręcza się podmiotom, o których mowa w art. 58b ust. 1, w terminie 2 miesięcy od dnia jego ogłoszenia.