[Tajemnica zawodowa] - Art. 29. - Diagnostyka laboratoryjna. - Dz.U.2022.2162 t.j. - OpenLEX

Art. 29. - [Tajemnica zawodowa] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r.
Art.  29.  [Tajemnica zawodowa]
1. 
Diagnosta laboratoryjny jest obowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej.
2. 
Od zachowania tajemnicy zawodowej diagnosta laboratoryjny jest zwolniony:
1)
w stosunku do osoby, pod której opieką medyczną znajduje się pacjent;
2)
w stosunku do samego pacjenta, a gdy jest on niepełnoletni lub ubezwłasnowolniony - w stosunku do jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego;
3)
gdy badanie diagnostyczne zostało przeprowadzone na żądanie uprawnionych na podstawie odrębnych ustaw organów lub instytucji; wówczas diagnosta laboratoryjny jest obowiązany poinformować o wynikach badań wyłącznie te organy lub instytucje;
4)
gdy jest to niezbędne do praktycznej nauki zawodów medycznych;
5)
gdy jest to niezbędne dla celów naukowych;
6)
w przypadkach gdy przewidują to przepisy szczególne.
3. 
Ujawnianie tajemnicy poza przypadkami, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, może nastąpić wyłącznie w niezbędnym zakresie.