[Ewidencja laboratoriów] - Art. 19. - Diagnostyka laboratoryjna. - Dz.U.2022.2162 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Ewidencja laboratoriów] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r.
Art.  19.  [Ewidencja laboratoriów]
1. 
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych prowadzi ewidencję laboratoriów, zwaną dalej "ewidencją".
2. 
Podmiot, który prowadzi laboratorium, jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o wpis laboratorium do ewidencji.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1)
pełną i skróconą nazwę laboratorium, jego siedzibę i adres;
2)
nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, siedzibę i adres podmiotu, który prowadzi laboratorium, oraz numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w innym właściwym rejestrze, o ile podmiot taki numer posiada, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP).
4. 
Wpis do ewidencji zawiera dane, o których mowa w ust. 3.
5. 
Dane wpisane do ewidencji są jawne.
6. 
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych udostępnia dane z ewidencji najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.