[Obowiązek odbycia przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu czynności diagnostyki laboratoryjnej] - Art. 14. - Diagnostyka... - Dz.U.2022.134 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Obowiązek odbycia przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu czynności diagnostyki laboratoryjnej] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.134 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  14.  [Obowiązek odbycia przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu czynności diagnostyki laboratoryjnej]
1. 
Diagnosta laboratoryjny, który nieprzerwanie nie wykonywał czynności diagnostyki laboratoryjnej przez okres dłuższy niż 5 lat, a zamierza podjąć ich wykonywanie, ma obowiązek zawiadomienia o tym Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych i odbycia przeszkolenia. Tryb i zakres przeszkolenia ustala Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych.
1a. 
W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii diagnosta laboratoryjny, o którym mowa w ust. 1, jest zwolniony z odbycia przeszkolenia, pod warunkiem że przez pierwsze 3 miesiące wykonywania zawodu udziela świadczeń zdrowotnych pod nadzorem innego diagnosty laboratoryjnego.
2. 
Koszt przeszkolenia teoretycznego ponosi diagnosta laboratoryjny.
3. 
Warunki odbywania przeszkolenia praktycznego, w tym sposób jego finansowania, określa umowa o szkolenie zawarta między diagnostą laboratoryjnym a podmiotem prowadzącym przeszkolenie praktyczne.
4. 
Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do osób, które nabyły prawo do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej.