[Kontrola i ocena wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej przez diagnostę laboratoryjnego] - Art. 13. - Diagnostyka... - Dz.U.2022.2162 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Kontrola i ocena wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej przez diagnostę laboratoryjnego] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r.
Art.  13.  [Kontrola i ocena wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej przez diagnostę laboratoryjnego]
1. 
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych jest uprawniona do kontroli i oceny wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej przez diagnostę laboratoryjnego. Kontrolę przeprowadzają i oceny dokonują wizytatorzy powołani przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych spośród diagnostów laboratoryjnych.
2. 
Wizytatorzy są uprawnieni w szczególności do:
1)
wizytowania pomieszczeń laboratorium;
2)
obserwowania sposobu wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej;
3)
żądania informacji, wyjaśnień i udostępnienia dokumentacji medycznej;
4)
wydawania zaleceń powizytacyjnych.
3. 
Wizytator ma obowiązek przedstawić diagnoście laboratoryjnemu, o którym mowa w ust. 1, a także do wiadomości kierownikowi laboratorium protokół z wizytacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przeprowadzenia wizytacji.
4. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mających wpływ na wyniki badań diagnostycznych wizytator powiadamia właściwego wojewodę.