Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2206 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 listopada 2018 r.
Art.  5.  [Wyłączenie obowiązku w zakresie wymiaru urlopu wypoczynkowego i wynagrodzenia]
1.  Do pracownika delegowanego na terytorium RP nie stosuje się przepisów art. 4 ust. 2 pkt 2-4, jeżeli zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami wykonuje on na danym stanowisku - przez okres nie dłuższy niż 8 dni w ciągu roku, poczynając od dnia rozpoczęcia pracy na danym stanowisku - wstępne prace montażowe lub instalacyjne przewidziane w umowie zawartej przez pracodawcę delegującego pracownika na terytorium RP z podmiotem prowadzącym działalność na tym terytorium, których wykonanie jest niezbędne do korzystania z dostarczonych wyrobów.
2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pracownika, jeżeli wykonuje on na danym stanowisku prace związane z robotami budowlanymi lub utrzymaniem obiektu budowlanego, w szczególności:
1) wykopy;
2) roboty ziemne;
3) montowanie i demontowanie elementów prefabrykowanych;
4) wyposażanie lub instalowanie;
5) renowację;
6) demontowanie;
7) rozbiórkę;
8) konserwację;
9) prace malarskie i porządkowe.