Art. 5. - [Wyłączenie obowiązku w zakresie wymiaru urlopu wypoczynkowego i wynagrodzenia] - Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1140 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 sierpnia 2023 r.
Art.  5.  [Wyłączenie obowiązku w zakresie wymiaru urlopu wypoczynkowego i wynagrodzenia]
1. 
Do pracownika delegowanego na terytorium RP nie stosuje się warunków zatrudnienia dotyczących wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia za pracę, jeżeli zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami wykonuje on na danym stanowisku - przez okres nie dłuższy niż 8 dni w ciągu roku, poczynając od dnia rozpoczęcia pracy na danym stanowisku - wstępne prace montażowe lub instalacyjne przewidziane w umowie zawartej przez pracodawcę delegującego pracownika na terytorium RP z podmiotem prowadzącym działalność na tym terytorium, których wykonanie jest niezbędne do korzystania z dostarczonych wyrobów.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pracownika, jeżeli wykonuje on na danym stanowisku prace związane z robotami budowlanymi lub utrzymaniem obiektu budowlanego, w szczególności:
1)
wykopy;
2)
roboty ziemne;
3)
montowanie i demontowanie elementów prefabrykowanych;
4)
wyposażanie lub instalowanie;
5)
renowację;
6)
demontowanie;
7)
rozbiórkę;
8)
konserwację;
9)
prace malarskie i porządkowe.