Art. 27. - [Naruszenie obowiązków ciążących na pracodawcy] - Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.73 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 stycznia 2024 r.
Art.  27.  [Naruszenie obowiązków ciążących na pracodawcy]
1. 
Kto, będąc pracodawcą delegującym pracownika na terytorium RP lub osobą działającą w jego imieniu:
1)
nie wyznacza osoby, o której mowa w art. 24 ust. 1,
2)
nie składa Państwowej Inspekcji Pracy najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 3,
3)
nie zawiadamia w terminie o każdej zmianie informacji zawartych w oświadczeniu, zgodnie z art. 24 ust. 5,
4)
nie przechowuje w okresie delegowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentów, zgodnie z art. 25 ust. 1,
5)
nie udostępnia w okresie delegowania pracownika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Państwowej Inspekcji Pracy, dokumentów oraz ich tłumaczenia na język polski, zgodnie z art. 25 ust. 2,
6)
nie dostarcza w okresie 2 lat po zakończeniu wykonywania pracy przez pracownika delegowanego na terytorium RP, na wniosek Państwowej Inspekcji Pracy, dokumentów oraz ich tłumaczenia na język polski, zgodnie z art. 25 ust. 3,
7)
nie informuje pracownika w terminie o warunkach jego zatrudnienia, o których mowa w art. 25c, naruszając w ten sposób rażąco ten przepis,

podlega karze grzywny od 1000 do 30 000 zł.

2. 
Tej samej karze podlega pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP lub osoba działająca w jego imieniu w przypadku stwierdzenia przez Państwową Inspekcję Pracy, że dany pracownik nie może zostać uznany za pracownika delegowanego na terytorium RP.