Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2206 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 września 2020 r.
Art.  12.  [Uprawnienie PIP do uzyskania informacji od pracodawców, przedsiębiorców, organów administracji publicznej]
1.  Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo występować do:
1) pracodawcy delegującego pracownika z terytorium RP,
2) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629 i 1633);

- z żądaniem udzielenia informacji dotyczących ich działalności, niezbędnych do zamieszczenia w odpowiedzi na wnioski, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 4 lit. d.

2.  Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo występować również do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także naczelników urzędów skarbowych i innych organów administracji publicznej, z wnioskiem o udzielenie informacji niezbędnych do zamieszczenia w odpowiedzi na wnioski, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 4 lit. d.
2a.  27  Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo występować do podmiotów, o których mowa w ust. 1 i 2, z żądaniem albo z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących delegowania pracownika z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, także w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów państwa członkowskiego, do którego skierowany został pracownik delegowany z terytorium RP.
3.  28  Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 2a, kierowane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierają:
1) w przypadku ubezpieczonych - dane określone w art. 50 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.);
2) w przypadku płatników - dane określone w art. 50 ust. 7 pkt 2 ustawy wymienionej w pkt 1.
4.  Podmioty, o których mowa w ust. 1, mają obowiązek udzielenia informacji w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania Państwowej Inspekcji Pracy.
5.  Podmioty, o których mowa w ust. 2, mają obowiązek udzielenia informacji w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku Państwowej Inspekcji Pracy, chyba że udzielenie informacji przez te podmioty wymaga przeprowadzenia uprzedniego postępowania wyjaśniającego lub kontroli. O przyczynach opóźnienia podmiot informuje niezwłocznie Państwową Inspekcję Pracy.
27 Art. 12 ust. 2a dodany przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 24 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1423) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2020 r.
28 Art. 12 ust. 3 zdanie wstępne zmienione przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 24 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1423) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2020 r.