Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1918.21.70

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1918 r.

DEKRET TYMCZASOWY
w sprawie utworzenia straży granicznej.

Z odkomenderowanych oddziałów wojskowych organizuje się przydzielona do pełnienia specjalnych obowiązków przy Ministerstwie Aprowizacji straż graniczną.
Straż graniczna tworzy się w celu:

1. zabezpieczenia granic Państwa od nielegalnego wywozu artykułów spożywczych i pierwszej potrzeby;

2. kontrolowania wewnętrznego obrotu kolejowego artykułów pierwszej potrzeby;

3. czuwania nad wykonaniem rozporządzeń aprowizacyjnych;

4. ochraniania magazynów i składów z artykułami spożywczem i pierwszej potrzeby.

Organizację straży granicznej i budżet oraz określenie stosunku do straży skarbowej i celnej określi regulamin, wydany rozporządzeniem Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji i Skarbu.

Wykonanie powyższego polecam Ministrowi Spraw Wojskowych.

Dan w Warszawie, dnia 18 grudnia 1918 r.