Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1918.21.66

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 września 1919 r.

DEKRET TYMCZASOWY
o Urzędzie Patentowym.

Art.  1. 1

Przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu istnieje Urząd Patentowy, do którego kompetencji należy udzielanie patentów na wynalazki oraz wydawanie świadectw ochronnych na prawo własności wzorów rysunkowych i modeli, tudzież świadectw ochronnych na znaki towarowe. Siedzibę urzędu, o ile nie będzie nią Warszawa, na wniosek Ministra Przemysłu i Handlu, oznaczy Sejm.

Art.  2.

Urząd Patentowy stanowią: prezes, radcowie i asesorowie oraz urzędnicy techniczni i kancelaryjni. Asesorowie nie są urzędnikami państwowymi.

Art.  3.

Prezesa mianuje Najwyższa Władza Państwowa na propozycję Prezydenta Ministrów i Ministra Przemysłu i Handlu.

Art.  4.

Minister Przemysłu i Handlu wyznacza zastępców prezesa z pomiędzy radców Urzędu Patentowego.

Art.  5.

Radców i asesorów mianuje Minister Przemysłu i Handlu na przedstawienie prezesa Urzędu Patentowego z pośród osób z wyższem, zwłaszcza technicznem, wykształceniem. Asesorowie urzędują trzy lata.

Art.  6.

Minister Przemysłu i Handlu może polecić pełnienie czynności radców siłom fachowym bez mianowania ich radcami.

Art.  7.

Urząd Patentowy dzieli się na wydziały. Podział zajęć między wydziały, ich liczbę, tudzież liczbę radców każdego wydziału i asesorów określa Minister Przemysłu i Handlu, który mianuje również z pośród radców przewodniczących wydziałów. Prezes Urzędu Patentowego może być równocześnie przewodniczącym wydziału.

Art.  8.

Sprawy o udzielenie patentów na wynalazki i o wydanie świadectw ochronnych na znaki towarowe rozpoznają w pierwszej instancji wydziały w komplecie, złożonym z radcy danego wydziału, jako przewodniczącego, i dwóch radców tegoż wydziału lub asesorów. Postanowienia ustawy postępowania sądowego cywilnego co do wyłączania i uchylania sędziów będą odpowiednio zastosowane. Świadectwa ochronne na prawo własności wzorów rysunkowych i modeli wydaje prezes Urzędu Patentowego.

Art.  9.

Skargi w sprawach o udzielenie patentów na wynalazki i o wydanie świadectw ochronnych na znaki towarowe rozpoznaje, jako druga instancja, wydział apelacyjny w komplecie, złożonym z prezesa Urzędu Patentowego lub jego zastępcy, jako przewodniczącego, oraz dwóch radców wydziału apelacyjnego lub asesorów, z wykluczeniem tych, którzy zasiadali w pierwszej instancji. Postanowienia ustawy postępowania sądowego cywilnego co do wyłączania i uchylania sędziów będą odpowiednio zastosowane.

Art.  10.

Opinji rzeczoznawczych Urząd Patentowy nie wydaje, jednakże na żądanie urzędów państwowych jest obowiązany komunikować wszelkie potrzebne im wiadomości tudzież wyznaczać rzeczoznawców.

Art.  11.

Strony mogą występować w Urzędzie Patentowym bądź osobiście, bądź przez pełnomocników. Pełnomocnikami mogą być osoby, mieszkające w Polsce, z wyższem, zwłaszcza technicznem, wykształceniem, wciągnięte przez Urząd Patentowy na listę pełnomocników.

Art.  12. 2

Urząd Patentowy posiada pieczęć państwową z napisem: "Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej".

Art.  13.

Wykonanie ustawy niniejszej poleca się Ministrowi Przemysłu i Handlu.

Art.  14.

Ustawa niniejsza zyskuje moc obowiązującą z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Praw Państwa Polskiego.

Dan w Warszawie, d. 13 grudnia 1918 r.

1 Art. 1 zmieniony przez art. 2 ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. (Dz.U.19.67.410) zmieniającej nin. dekret z dniem 4 września 1919 r.
2 Art. 12 zmieniony przez art. 3 ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. (Dz.U.19.67.410) zmieniającej nin. dekret z dniem 4 września 1919 r.