Deklaracja w sprawie uznania prawa do bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego. Barcelona.1921.04.20.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.47.328

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 1924 r.

DEKLARACJA
w sprawie uznania prawa do bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego.

W IMIENIU, RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

MY, STANISŁAW WOJCIECHOWSKI,

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

Wszem wobec i każdemu zosobna, komu o tem wiedzieć należy, wiadomem czynimy:

Dnia 20 kwietnia 1921 roku została podpisana w Barcelonie Deklaracja w sprawie uznania bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, o treści następującej:

Deklaracja w sprawie uznania prawa do bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego.

Niżej podpisani, należycie do tego upoważnieni, oświadczają, że Państwa, przez nich reprezentowane, uznają banderę statków każdego Państwa, nie mającego wybrzeża morskiego, jeśli są one zarejestrowane w jednej określonej miejscowości, położonej na jego terytorjum; miejscowość ta będzie stanowiła dla tych statków port zarejestrowania.

Barcelona, dwudziestego kwietnia 1921 roku.

Sporządzono w jednym egzemplarzu, którego teksty francuski i angielski są w równej mierze wiarogodne.

Deklarację powyższą ratyfikujemy i zatwierdzamy.

W Warszawie, dnia 28 października 1924 roku.