Deklaracja Rządu Japońskiego, dotycząca wycofania zastrzeżeń zgłoszonych do art. 5 międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r., i do paragrafu B. protokółu końcowego międzynarodowej konwencji, dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.93.839

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 października 1927 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 4 października 1927 r.
w sprawie deklaracji Rządu Japońskiego, dotyczącej wycofania zastrzeżeń zgłoszonych do art. 5 międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r., i do paragrafu B. protokółu końcowego międzynarodowej konwencji, dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z komunikatem Sekretarjatu Ligi Narodów z dnia 28 kwietnia 1927 r., że w dniu 26 marca 1927 r. złożona została deklaracja Rządu Japońskiego, dotycząca wycofania zastrzeżeń, zgłoszonych do art. 5 międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r. (Dz. U. R. P. z 1925 r. № 125, poz. 893), i do paragrafu B. protokółu końcowego międzynarodowej konwencji, dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 r. (Dz. U. R. P. z r. 1922 № 87, poz. 783 i z 1926 r. № 6, poz. 37) następującej treści:
Przekład.

Deklaracja.

Zważywszy, że Delegat Japoński na drugie Zgromadzenie Ligi Narodów, podpisując międzynarodową konwencję z dn. 30 września 1921 r. o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, zastrzegł w imieniu Rządu Japońskiego prawo odłożenia zatwierdzenia artykułu 5 powyższej konwencji;

Zważywszy, że Rząd Japoński złożył w dniu 23 czerwca 1925 r. deklarację, na mocy której zastrzegł sobie prawo zmiany wieku ukończonych lat osiemnastu w postanowieniach wyżej wymienionej konwencji i paragrafu B. protokółu końcowego międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu żywym towarem, podpisanej w Paryżu dn. 4 maja 1910 r., a dotyczących granic wieku;

Zważywszy, skądinąd, że Rząd Japoński obecnie jest skłonny cofnąć wszystkie wyżej wspomniane zastrzeżenia, dotyczące granic wieku, przepisanych w artykule 5 konwencji z roku 1921 i w paragrafie B. protokółu końcowego konwencji z roku 1910;

Niżej podpisany, Dyrektor Biura Japońskiego przy Lidze Narodów w Paryżu, należycie przez Rząd swój upełnomocniony, oświadcza, że wyżej wspomniane zastrzeżenia wycofuje się na mocy niniejszej deklaracji od daty, którą nosi ta deklaracja.

Paryż, dnia 26 marca 1927 r.