Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.907

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2020 r.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 417 oraz z 2019 r. poz. 415), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520 oraz z 2020 r. poz. 568).