Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.907

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2020 r.
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wzór deklaracji o podatku od towarów i usług dla importu towarów, zwanej dalej "deklaracją importową", wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia;
2) miejsce i sposób składania deklaracji importowej;
3) właściwość miejscową naczelnika urzędu celno-skarbowego.