Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.907

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie deklaracji importowej o podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 33b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 i 568) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wzór deklaracji o podatku od towarów i usług dla importu towarów, zwanej dalej "deklaracją importową", wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia;
2) miejsce i sposób składania deklaracji importowej;
3) właściwość miejscową naczelnika urzędu celno-skarbowego.
§  2.  Wzór deklaracji importowej stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Deklaracja importowa jest składana naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, o którym mowa w § 4, w dwóch egzemplarzach.
2.  Naczelnik urzędu celno-skarbowego potwierdza przyjęcie deklaracji importowej i zwraca potwierdzony egzemplarz podatnikowi.
§  4.  Właściwym miejscowo w sprawach związanych z podatkiem od towarów i usług z tytułu importu towarów obliczonym i wykazanym w deklaracji importowej jest naczelnik urzędu celno-skarbowego, w którym towary powinny być przedstawiane lub udostępniane do kontroli celnej.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

VAT-IM DEKLARACJA IMPORTOWA O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

wzór

VAT-IM/A INFORMACJA O DOKONANYM IMPORCIE TOWARÓW

wzór

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 417 oraz z 2019 r. poz. 415), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520 oraz z 2020 r. poz. 568).