Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.417

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 marca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 33b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług dla importu towarów, zwanej dalej "deklaracją importową", wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia;
2) miejsce i sposób składania deklaracji importowej;
3) właściwość miejscową naczelnika urzędu celno-skarbowego.
§  2.  Wzór deklaracji importowej stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Deklaracja importowa jest składana naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, o którym mowa w § 4, w dwóch egzemplarzach.
2.  Naczelnik urzędu celno-skarbowego potwierdza przyjęcie deklaracji importowej i zwraca potwierdzony egzemplarz podatnikowi.
§  4.  Właściwym miejscowo w sprawach związanych z podatkiem od towarów i usług z tytułu importu towarów obliczonym i wykazanym w deklaracji importowej jest naczelnik urzędu celno-skarbowego, w którym towary powinny być przedstawiane lub udostępniane do kontroli celnej.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. 2

ZAŁĄCZNIK 3

VAT-IM DEKLARACJA IMPORTOWA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

wzór

VAT-IM/A Informacja o dokonanym imporcie

wzór

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1594, z 2010 r. poz. 1693 oraz z 2016 r. poz. 1277), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379).
3 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.415) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 marca 2019 r.