Dania-Polska. Umowa w sprawie wzajemnego przyznania praw do połowów w odpowiednich strefach rybołówstwa morskiego. Kopenhaga.1971.06.01.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.3.13

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1971 r.

UMOWA
między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Danii w sprawie wzajemnego przyznania praw do połowów w ich odpowiednich strefach rybołówstwa morskiego,
podpisana w Kopenhadze dnia 1 czerwca 1971 r.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 1 czerwca 1971 r. sporządzona została w Kopenhadze Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Danii w sprawie wzajemnego przyznania praw do połowów w ich odpowiednich strefach rybołówstwa morskiego o następującym brzmieniu dosłownym:

UMOWA

między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Danii w sprawie wzajemnego przyznania praw do połowów w ich odpowiednich strefach rybołówstwa morskiego.

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Królestwa Danii,

zważywszy, że zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 1970 roku ustanowiona została z dniem 1 stycznia 1971 roku polska strefa rybołówstwa morskiego,

zważywszy, że zgodnie z ustawą nr 195 z dnia 26 maja 1965 roku ustanowiona została z dniem 1 lipca 1967 roku duńska strefa rybołówstwa morskiego,

biorąc pod uwagę połowy, które były od lat prowadzone przez polskich i duńskich rybaków w duńskiej i polskiej strefie rybołówstwa morskiego,

kierując się dążeniem do dalszego rozwijania i umacniania wzajemnej przyjaźni i współpracy

postanowiły, co następuje:

1.
Polskie statki rybackie mają prawo uprawiania rybołówstwa w duńskiej strefie rybołówstwa morskiego na wodach Skagerraku określonych liniami biegnącymi w kierunku zachodnim od latarni Hanstholm do latarni Kap Lindesnes w Norwegii, w kierunku wschodnim od latarni Skagen do latarni Paternoster w Szwecji - w następującym zakresie:
a)
w granicach od 3 do 6 mil morskich, licząc od linii podstawowej duńskiego morza terytorialnego, w okresie do 1 lipca 1972 roku,
b)
w granicach od 6 do 12 mil morskich, licząc od linii podstawowej duńskiego morza terytorialnego, na czas nieograniczony.
2.
Obszary, o których mowa w ustępie 1, oznaczone są na załączonej duńskiej mapie numer 92 stanowiącej integralną część niniejszej Umowy.
1.
Duńskie statki rybackie mają prawo uprawiania rybołówstwa w polskiej strefie rybołówstwa morskiego przylegającej do granicy polskiego morza terytorialnego i sięgającej do 12 mili morskiej licząc od linii podstawowej polskiego morza terytorialnego, określonej współrzędnymi: 54°27'33'' szerokości geograficznej północnej i 19°38'34'' długości geograficznej wschodniej oraz 54°35'36'' szerokości geograficznej północnej i 18°48'36'' długości geograficznej wschodniej i dalej na zachód wzdłuż polskiego wybrzeża do punktu o współrzędnych 53°55'45'' szerokości geograficznej północnej i 14°13'41'' długości geograficznej wschodniej, w granicach określonych w ustępie 2.
2.
Prawo przewidziane w ustępie 1 rozciąga się na część polskiej strefy rybołówstwa morskiego licząc od jej wschodniej granicy w Zatoce Gdańskiej do linii od Stilo (54°47'54'' szerokości geograficznej północnej i 17°43'54" długości geograficznej wschodniej) do pozycji 54°59'12'' szerokości geograficznej północnej i 17°36'54'' długości geograficznej wschodniej - w następującym zakresie:
a)
w granicach od 3 do 6 mil morskich, licząc od linii podstawowej polskiego morza terytorialnego, w okresie do 1 lipca 1972 roku,
b)
w granicach od 6 do 12 mil morskich, licząc od linii podstawowej polskiego morza terytorialnego, na czas nieograniczony.
3.
Obszary, o których mowa w ustępie 2, oznaczone są na załączonej polskiej mapie numer 501 stanowiącej integralną część niniejszej Umowy.

Statki rybackie każdej z Umawiających się Stron nie będą nastawiały się w swoich połowach na obszarze strefy rybołówstwa morskiego drugiej Umawiającej się Strony na gatunki ryb istotnie różne od tych, które zwyczajowo dotychczas poławiały.

Przepisy wydawane przez każdą z Umawiających się Stron dotyczące rybołówstwa morskiego oraz ochrony granic państwowych będą podawane do publicznej wiadomości dostatecznie wcześnie, aby umożliwić rybakom drugiej Umawiającej się Strony ich przestrzeganie.

Umowa niniejsza podlega ratyfikacji. Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych nastąpi w Warszawie.

Umowa niniejsza wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych z mocą od dnia 1 stycznia 1971 roku.

Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieograniczony. Może ona jednak być wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron; w takim przypadku utraci moc po upływie 12 miesięcy od dnia wypowiedzenia.

Umowę niniejszą sporządzono w Kopenhadze w dniu 1 czerwca 1971 r. w dwóch egzemplarzach każdy w językach polskim i duńskim, przy czym oba teksty posiadają jednakową moc.

Na dowód czego Pełnomocnicy Umawiających się Stron podpisali niniejszą Umowę i opatrzyli ją pieczęciami.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie, dnia 23 września 1971 r.