Dania-Polska. Umowa w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim. Bruksela.2018.11.19.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1240

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 czerwca 2019 r.

UMOWA
między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim,
podpisana w Brukseli dnia 19 listopada 2018 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 19 listopada 2018 r. w Brukseli została podpisana Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim, w następującym brzmieniu:

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim

Rzeczpospolita Polska i Królestwo Danii,

zwane dalej "Stronami",

kierując się pragnieniem pogłębiania i dalszego polepszania dobrosąsiedzkich i sojuszniczych stosunków,

jak również pragnąc rozstrzygnąć w umowie międzynarodowej, zgodnie z artykułem 74 ustęp 1 oraz artykułem 83 ustęp 1 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 10 grudnia 1982 roku, a także uwzględniając istotne w tym zakresie orzecznictwo sądów międzynarodowych, sprawę delimitacji obszaru, w którym nakładają się na siebie roszczenia Stron,

uzgodniły, co następuje:

Granica między wyłącznymi strefami ekonomicznymi i szelfami kontynentalnymi Stron przebiega po liniach prostych (liniach geodezyjnych) łączących następujące punkty:

1
54°32'08.19'' N 14°38'08.28'' E
2
54°36'51.00'' N 14°41'25.00'' E
3
54°35'34.00'' N 14°47'58.00'' E
4
54°34'40.00'' N 14°54'05.00'' E
5
54°34'00.00'' N 15°00'58.00'' E
6
54°34'00.00'' N 15°07'02.00'' E
7
54°34'28.00'' N 15°13'37.00'' E
8
54°35'20.00'' N 15°18'52.00'' E
9
54°37'20.00'' N 15°29'01.00'' E
10
54°39'06.00'' N 15°34'23.00'' E
11
54°41'54.00'' N 15°42'27.00'' E
12
54°44'33.00'' N 15°46'03.00'' E
13
54°47'09.00'' N 15°49'11.00'' E
14
54°51'57.00'' N 15°54'41.00'' E
15
54°54'11.00'' N 15°55'49.00'' E
16
54°56'52.00'' N 15°57'27.00'' E
17
54°59'51.00'' N 15°58'42.00'' E
18
55°03'11.00'' N 15°59'27.00'' E
19
55°07'15.00'' N 15°59'34.00'' E
20
55°10'01.00'' N 15°59'50.00'' E
21
55°12'28.00'' N 16°00'50.00'' E
22
55°15'06.10'' N 16°01'30.00'' E
23
55°21'13.64'' N 16°30'38.17'' E.

Szerokość i długość zamieszczonych powyżej punktów jest określona zgodnie z Europejskim Ziemskim Systemem Odniesienia 1989 (ETRS89).

Jeżeli zostanie ustalone, że złoże zasobów mineralnych na dnie lub w podziemiu morskim rozciąga się po obydwu stronach granicy w taki sposób, że złoże jednej ze Stron jest w całości lub części możliwe do eksploatacji z morskiego obszaru drugiej Strony, Strony są zobowiązane do podjęcia konsultacji i dołożenia starań w celu osiągnięcia porozumienia dotyczącego eksploatacji przedmiotowego złoża.

Granica określona w Artykule 1 została oznaczona na mapie w skali 1:850 000 załączonej do niniejszej Umowy.

Umowa niniejsza wejdzie w życie 30 dnia po dacie otrzymania ostatniej z pisemnych notyfikacji, w których Strony informują się wzajemnie o zakończeniu wewnętrznych procedur niezbędnych do wejścia w życie niniejszej Umowy.

SPORZĄDZONO w Brukseli dnia 19 listopada 2018 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, duńskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych, tekst w języku angielskim ma charakter rozstrzygający.

ZAŁĄCZNIK

wzór

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

- będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 25 maja 2019 r.