Art. 4. - Dania-Polska. Umowa w sprawie projektu Baltic Pipe. Katowice.2018.12.11. - Dz.U.2019.1263 - OpenLEX

Art. 4. - Dania-Polska. Umowa w sprawie projektu Baltic Pipe. Katowice.2018.12.11.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1263

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2019 r.
Artykuł  4
1. 
Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem krajowym każdej ze Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not dyplomatycznych. Umowa niniejsza wejdzie w życie w pierwszym dniu drugiego miesiąca, który nastąpi po dniu otrzymania noty późniejszej.
2. 
Umowa niniejsza może zostać zmieniona w formie pisemnej. Zmiana taka wejdzie w życie zgodnie z procedurą określoną w ustępie 1 niniejszego artykułu.
3. 
Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony.

Sporządzono w Katowicach, dnia 11 grudnia 2018 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, duńskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności przy ich interpretacji, tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie do tego upoważnieni, podpisali niniejszą Umowę.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

- będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 10 czerwca 2019 r.