Art. 2. - Dania-Polska. Umowa w sprawie projektu Baltic Pipe. Katowice.2018.12.11. - Dz.U.2019.1263 - OpenLEX

Art. 2. - Dania-Polska. Umowa w sprawie projektu Baltic Pipe. Katowice.2018.12.11.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1263

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2019 r.
Artykuł  2

Strony wyrażają zgodę na realizację i funkcjonowanie projektu Baltic Pipe w oparciu o następujące postanowienia:

1)
część infrastruktury projektu Baltic Pipe biegnąca od ostatniego suchego spawu na duńskim wybrzeżu przez duńskie morze terytorialne, wyłączną strefę ekonomiczną oraz szelf kontynentalny na Morzu Bałtyckim aż do punktu łączącego z polskim systemem przesyłowym gazowym należącym do polskiego operatora systemu przesyłowego gazowego stanowi integralną część tego systemu;
2)
GAZ-SYSTEM jest wyłącznym właścicielem infrastruktury, o której mowa w punkcie 1;
3)
Królestwo Danii, mając na względzie przepisy prawa Unii Europejskiej, zapewnia, że operator polskiego systemu przesyłowego gazowego może uzyskać, zgodnie z duńskim prawem, administracyjne odstępstwa od jego przepisów, między innymi w zakresie:
a)
pełnienia funkcji operatora systemu przesyłowego gazowego na infrastrukturze, o której mowa w punkcie 1, w tym procedury certyfikacji,
b)
uzyskiwania koncesji na prowadzenie działalności polegającej na przesyłaniu paliw gazowych za pomocą infrastruktury, o której mowa w punkcie 1,
c)
kalkulacji i zatwierdzania taryfy dla usług przesyłania paliw gazowych za pomocą infrastruktury, o której mowa w punkcie 1.

Każda decyzja o odstępstwie podlega zasadom duńskiego prawa administracyjnego i żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może zmieniać takiej decyzji, wpływać na jej treść lub wyłączać jej stosowania;

4)
operator polskiego systemu przesyłowego gazowego wyznaczony przez właściwy organ regulacyjny w Rzeczypospolitej Polskiej jest również operatorem na infrastrukturze, o której mowa w punkcie 1;
5)
właściwy organ regulacyjny w Rzeczypospolitej Polskiej jest uprawniony do zatwierdzenia taryfy operatora polskiego systemu przesyłowego gazowego uwzględniającej koszty poniesione przez tego operatora na realizację, utrzymanie i eksploatację:
a)
infrastruktury, o której mowa w punkcie 1,
b)
tłoczni gazu zlokalizowanej na terytorium Królestwa Danii;
6)
właściwe w Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwie Danii organy regulacyjne ustalą zasady współpracy dotyczące wykonywania ich zadań wobec infrastruktury, o której mowa w punkcie 1, biorąc pod uwagę w szczególności prawo Unii Europejskiej i prawo krajowe Stron.