Dania-Polska. Umowa w sprawie projektu Baltic Pipe. Katowice.2018.12.11. - Dz.U.2019.1263 - OpenLEX

Dania-Polska. Umowa w sprawie projektu Baltic Pipe. Katowice.2018.12.11.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1263

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2019 r.

UMOWA
między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe,
podpisana w Katowicach dnia 11 grudnia 2018 r.

W imieniu Rzeczypospolitej

Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 11 grudnia 2018 r. w Katowicach została podpisana Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, w następującym brzmieniu:

Umowa

między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

w sprawie projektu Baltic Pipe

Rzeczpospolita Polska i Królestwo Danii, zwane dalej również "Stronami":

- PODKREŚLAJĄC, że infrastruktura łącząca system przesyłowy gazowy Rzeczypospolitej Polskiej z Norweskim Szelfem Kontynentalnym za pośrednictwem systemu przesyłowego gazowego Królestwa Danii ("projekt Baltic Pipe") przyczynia się do dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego dla Europy Środkowej i Wschodniej oraz regionu Morza Bałtyckiego;

- UWZGLĘDNIAJĄC Memorandum o porozumieniu między Premierem Rzeczypospolitej Polskiej a Premierem Królestwa Danii w sprawie współpracy w dziedzinie infrastruktury gazowej celem zapewnienia bezpośrednich dostaw gazu ziemnego z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego do Królestwa Danii i Rzeczypospolitej Polskiej, zawarte dnia 9 czerwca 2017 roku;

- BIORĄC POD UWAGĘ, że polski operator systemu przesyłowego gazowego - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., który jest osobą prawną w całości we własności Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, oraz duński operator systemu przesyłowego gazowego - ENERGINET SOV, który jest osobą prawną w całości we własności Królestwa Danii, zwane dalej łącznie "Spółkami", a każda z nich z osobna odpowiednio jako "GAZ-SYSTEM" i "ENERGINET", działają na rzecz realizacji projektu Baltic Pipe w celu umożliwienia przesyłu gazu pomiędzy norweskim systemem wydobycia gazu a duńskim systemem przesyłowym oraz pomiędzy polskim i duńskim systemem przesyłowym, aby wydobycie gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym mogło służyć zapotrzebowaniu na gaz w Rzeczypospolitej Polskiej, Królestwie Danii i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz regionu Morza Bałtyckiego;

- UZNAJĄC, że efektywne i terminowe ukończenie prac przygotowawczych oraz uzyskanie koniecznych pozwoleń lub odstępstw od stosowania przepisów prawa jest niezbędne dla realizacji projektu Baltic Pipe;

- BIORĄC POD UWAGĘ, że Komisja Europejska przyznała projektowi Baltic Pipe status projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania;

- UWZGLĘDNIAJĄC decyzję wydaną przez Duńską Agencję Energii na rzecz GAZ-SYSTEM na podstawie duńskiej ustawy o dostawach gazu ziemnego, regulującą odstępstwo od przepisów tej ustawy;

- ODNOTOWUJĄC, że GAZ-SYSTEM oraz ENERGINET zawarły Umowę ramową z dnia 1 czerwca 2017 roku oraz Umowę o budowie z dnia 20 listopada 2018 roku dotyczące współpracy przy realizacji projektu Baltic Pipe;

uzgodniły, co następuje:

1. 
Strony będą wspierać Spółki w przygotowaniu i realizacji projektu Baltic Pipe, tak aby został on ukończony do dnia 1 października 2022 roku.
2. 
Strony będą udzielały Spółkom wsparcia w szczególności poprzez wykonywanie przez każdą ze Stron swoich praw właścicielskich w stosunku do Spółek oraz dokładanie wszelkich starań w celu umożliwienia realizacji i funkcjonowania projektu Baltic Pipe, w szczególności w odniesieniu do postępowań administracyjnych w sprawie udzielenia Spółkom pozwoleń lub odstępstw od stosowania przepisów prawa niezbędnych do realizacji i funkcjonowania projektu Baltic Pipe.

Strony wyrażają zgodę na realizację i funkcjonowanie projektu Baltic Pipe w oparciu o następujące postanowienia:

1)
część infrastruktury projektu Baltic Pipe biegnąca od ostatniego suchego spawu na duńskim wybrzeżu przez duńskie morze terytorialne, wyłączną strefę ekonomiczną oraz szelf kontynentalny na Morzu Bałtyckim aż do punktu łączącego z polskim systemem przesyłowym gazowym należącym do polskiego operatora systemu przesyłowego gazowego stanowi integralną część tego systemu;
2)
GAZ-SYSTEM jest wyłącznym właścicielem infrastruktury, o której mowa w punkcie 1;
3)
Królestwo Danii, mając na względzie przepisy prawa Unii Europejskiej, zapewnia, że operator polskiego systemu przesyłowego gazowego może uzyskać, zgodnie z duńskim prawem, administracyjne odstępstwa od jego przepisów, między innymi w zakresie:
a)
pełnienia funkcji operatora systemu przesyłowego gazowego na infrastrukturze, o której mowa w punkcie 1, w tym procedury certyfikacji,
b)
uzyskiwania koncesji na prowadzenie działalności polegającej na przesyłaniu paliw gazowych za pomocą infrastruktury, o której mowa w punkcie 1,
c)
kalkulacji i zatwierdzania taryfy dla usług przesyłania paliw gazowych za pomocą infrastruktury, o której mowa w punkcie 1.

Każda decyzja o odstępstwie podlega zasadom duńskiego prawa administracyjnego i żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może zmieniać takiej decyzji, wpływać na jej treść lub wyłączać jej stosowania;

4)
operator polskiego systemu przesyłowego gazowego wyznaczony przez właściwy organ regulacyjny w Rzeczypospolitej Polskiej jest również operatorem na infrastrukturze, o której mowa w punkcie 1;
5)
właściwy organ regulacyjny w Rzeczypospolitej Polskiej jest uprawniony do zatwierdzenia taryfy operatora polskiego systemu przesyłowego gazowego uwzględniającej koszty poniesione przez tego operatora na realizację, utrzymanie i eksploatację:
a)
infrastruktury, o której mowa w punkcie 1,
b)
tłoczni gazu zlokalizowanej na terytorium Królestwa Danii;
6)
właściwe w Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwie Danii organy regulacyjne ustalą zasady współpracy dotyczące wykonywania ich zadań wobec infrastruktury, o której mowa w punkcie 1, biorąc pod uwagę w szczególności prawo Unii Europejskiej i prawo krajowe Stron.

Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze dyplomatycznej, poprzez negocjacje pomiędzy organami wyznaczonymi przez Strony.

1. 
Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem krajowym każdej ze Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not dyplomatycznych. Umowa niniejsza wejdzie w życie w pierwszym dniu drugiego miesiąca, który nastąpi po dniu otrzymania noty późniejszej.
2. 
Umowa niniejsza może zostać zmieniona w formie pisemnej. Zmiana taka wejdzie w życie zgodnie z procedurą określoną w ustępie 1 niniejszego artykułu.
3. 
Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony.

Sporządzono w Katowicach, dnia 11 grudnia 2018 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, duńskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności przy ich interpretacji, tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie do tego upoważnieni, podpisali niniejszą Umowę.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

- będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 10 czerwca 2019 r.